Year 2000
Authors Yu-Hui Chen ,Chen, Yu-Hui*, Wu-Chung Lee, and I-Chiu Liao
Paper Type 會議論文