Year 2000
Authors Yu-Hui Chen ,Chen, Yu-Hui*, and Chung-Chiang Chen
Peroid Jul. 30-Aug. 02, 2000